PDA

Xem phiên bản đầy đủ : Công văn 1447/TTg-KTN: V/v Đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe A2VietHorse
18th-September-2013, 22:58
Có gì mới chăng?!

http://i307.photobucket.com/albums/nn317/viethorse/Misc/A2_zps797009d9.jpg

-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Số: 1447/TTg-KTN
V/v đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô 2 bánh có dung tích xi - lanh từ 175 cm3 trở lên (hạng A2).

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2013

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 5794/BGTVT-TCCB ngày 19 tháng 6 năm 2013), ý kiến của Bộ Tư pháp (công văn số 5338/BTP-PLHSHC ngày 11 tháng 7 năm 2013), Bộ Công Thương (công văn số 6235/BCT-QLTT ngày 15 tháng 7 năm 2013), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 2629/BVHTTDL-TCTDTT ngày 17 tháng 7 năm 2013), Bộ Công an (công văn số 3001/BCA-C61 ngày 06 tháng 8 năm 2013) về việc đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe mô tô 2 bánh có dung tích xi - lanh từ 175 cm3 trở lên (hạng A2), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Giao thông vận tải tổ chức thực hiện việc đào tạo, sát hạch và cấp giấp phép lái xe mô tô hạng A2 theo đúng Luật Giao thông đường bộ, phù hợp với cam kết quốc tế của Việt Nam và các quy định hiện hành./.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Hoàng Trung HảiNơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP;
- Các Phó Thủ tướng;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Công an;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, KGVX, PL;
- Lưu: VT, KTN (3).Hong

Links:
http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?mode=detail&document_id=169702
http://thuvienphapluat.vn/archive/Cong-van-1447-TTg-KTN-nam-2013-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-mo-to-hang-A2-vb207016.aspx

onlyspeed
19th-September-2013, 05:38
Hehe, vậy là nhân dân sắp được thi a2 thoải mái rồi. Văn minh, tiến bộ, công bằng...mà quyền lợi được thi a2 lại vẫn là xin cho.

lwr
19th-September-2013, 08:04
có bác nào biết chữ Hong cuối cùng là gì không?

VietHorse
19th-September-2013, 08:54
Hông bít.
:)

thaihoa777
19th-September-2013, 09:16
Chờ đến khi Công văn này được thực thi thì hơi bị lâu đấy

onlyspeed
19th-September-2013, 09:24
Phó thủ tướng giao rồi thì chắc năm sau là thi được thoi, thật ra ko có gì mới trong nội dung thi này, chỉ là bây giờ phổ biến, phổ cập rộng rãi cho nhân dân được đăng ký thi thôi

VietHorse
19th-September-2013, 10:03
Phó thủ tướng giao rồi thì chắc năm sau là thi được thoi, thật ra ko có gì mới trong nội dung thi này, chỉ là bây giờ phổ biến, phổ cập rộng rãi cho nhân dân được đăng ký thi thôi
Đấy, cái vụ phổ cập rộng rãi đấy... Quan trọng là các thủ tục, giấy tờ cần phải có (điều kiện cần và đủ) để được thi A2 có khác trước hay không thôi. Chứ cứ thông báo là phổ cập mà vẫn yêu cầu thẻ này hội kia thì tèo vẫn tèo à.
Mình nghĩ cách dễ nhất để phổ cập là nâng giới hạn bằng A1 lên áp dụng cho xe tới 250cc. A2 thì từ trên 250. Bước này làm dễ nhất, mà cũng phù hợp với cái gọi là "lộ trình" :D

lwr
19th-September-2013, 10:26
Cơ mà có A2 đi chăng nữa thì vẫn phải đi vào làn đường 2 bánh thôi, vẫn déo tích sự mẹ gì..

chim re quat
19th-September-2013, 11:41
có bác nào biết chữ Hong cuối cùng là gì không?
Chắc là tên người soạn thảo công văn...

chim re quat
19th-September-2013, 11:43
Đấy, cái vụ phổ cập rộng rãi đấy... Quan trọng là các thủ tục, giấy tờ cần phải có (điều kiện cần và đủ) để được thi A2 có khác trước hay không thôi. Chứ cứ thông báo là phổ cập mà vẫn yêu cầu thẻ này hội kia thì tèo vẫn tèo à.
Mình nghĩ cách dễ nhất để phổ cập là nâng giới hạn bằng A1 lên áp dụng cho xe tới 250cc. A2 thì từ trên 250. Bước này làm dễ nhất, mà cũng phù hợp với cái gọi là "lộ trình" :D

5 Bộ nhào vô thì dzụ này chắc bàn còn lâu!

VietHorse
25th-September-2013, 09:56
Vậy chắc cũng chả đâu vào đâu nhể. Cứ dền dứ cho vui thôi.

lwr
25th-September-2013, 11:19
Ơ, thế anh em chưa có à? :))

Thân giò
25th-September-2013, 14:40
ủa cho em hỏi ngu tí (em ko giỏi trong mấy cái này) theo em hiểu thì công văn này chỉ là xác định bộ GTVT sẽ chịu trách nhiệm cấp bằng A2. Sở GTCC có thuộc bộ GTVT ko mấy bác? nếu thuộc thì khác gì? vì theo thông tư sắp tới, bằng lái xe sẽ do CA cấp chứ không phải Sở GTCC nữa, nếu vậy thì văn bản này chỉ có ý nghĩa là bằng A2 vẫn do bộ GTVT cấp, chả có gì nói lên là sẽ dễ dàng cho mọi người thi cả???

VietHorse
29th-October-2013, 22:19
Từ 1/3/2014 có hiệu lực nhé ACE!

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 38/2013/TT-BGTVTHà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2013THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 46/2012/TT-BGTVT NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam,
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ....."Điều 61. Lộ trình chuyển đổi sang Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET

Giấy phép lái xe bằng giấy bìa phải được chuyển đổi sang giấy phép lái xe mới bằng vật liệu PET theo lộ trình sau:
1. Giấy phép lái xe ô tô: chuyển đổi trước ngày 31 tháng 12 năm 2014;

2. Giấy phép lái xe hạng A4: chuyển đổi trước ngày 31 tháng 12 năm 2015;
3. Giấy phép lái xe không thời hạn (các hạng A1, A2, A3):

a) Cấp trước năm 2003: chuyển đổi trước ngày 31 tháng 12 năm 2016;
b) Cấp trước năm 2004: chuyển đổi trước ngày 31 tháng 12 năm 2017;
c) Cấp trước năm 2007: chuyển đổi trước ngày 31 tháng 12 năm 2018;
d) Cấp trước năm 2010: chuyển đổi trước ngày 31 tháng 12 năm 2019;
đ) Cấp sau năm 2010: chuyển đổi trước ngày 31 tháng 12 năm 2020."

16. Sửa đổi một số Phụ lục của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT như sau:
Sửa đổi các phụ lục: 17a, 17b, 21a, 25a bằng các phụ lục 1, 2, 3, 4 tương ứng ban hành kèm theo Thông tư này."
Điều 2. Bãi bỏ một số điều, khoản, phụ lục của Thông tư số 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

1. Bãi bỏ khoản 3 Điều 8.

2. Bãi bỏ khoản 5 Điều 12.
3. Bãi bỏ Điều 18.

4. Bãi bỏ phụ lục 18, phụ lục 19.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2014.


--------------------
================

Khoản 3 điều 8 của Thông tư 46-2012-TT-BGTVT như sau:

"Điều 8. Điều kiện đối với người học lái xe

1. Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc đang làm việc, học tập tại Việt Nam.
2. Đủ tuổi (tính đến ngày dự sát hạch lái xe), sức khoẻ, trình độ văn hóa theo quy định.
3. Người học lái xe hạng A2 phải thuộc đối tượng quy định của Thủ tướng Chính phủ."


Link tới Thông tư 38/2013: Linky (http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-38-2013-TT-BGTVT-sua-doi-46-2012-TT-BGTVT-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-vb210988.aspx)
Link tới Thông tư 46/2012: Linky (http://thuvienphapluat.vn/archive/Thong-tu-46-2012-TT-BGTVT-quy-dinh-dao-tao-sat-hach-cap-giay-phep-lai-xe-co-gioi-vb152165.aspx)

tank.rover
30th-October-2013, 12:37
có bác nào biết chữ Hong cuối cùng là gì không?

Là giắt kèm bên hông để nhân dân hỏi thì xách ra giải thích cho đồng bào nghe. Hợp tác cỡ đó còn bắt bẻ là sao?

VietHorse
25th-November-2013, 08:55
ACE có thể vào trang này để kiểm tra thông tin bằng lái xe (dạng thẻ nhựa) của mình nhé. Chắc từ đây CSGT sẽ sử dụng công cụ này để xác thực thông tin:


LINK (http://gplx.gov.vn/default.aspx)

ak47
14th-December-2013, 10:27
Mại dzô mại dzô!

https://photo.tinhte.vn/store/2013/12/2278210_bang-lai-a2_1.jpg