http://youtu.be/AT6P7qaUPLw

Bác khoai tây trong clips làm cái yên từ khối bọt j vậy các bác ????

http://youtu.be/klcwT2IMznU

Tiếp theo bác tây lấy cái j làm yên nữa nhỉ ???