It's easy man!
ACE thấy để ở trên mục ACE MTSG Who we are hay để ở Box Cafe cụ Đinh thì hợp lý hơn?